SWB en VCA voor laagtaalvaardigen

Op de werkvloer is het belangrijk dat er door iedereen goed gecommuniceerd wordt. Als het op veiligheid aankomt, kunnen laaggeletterde medewerkers een extra risico vormen. De cijfers zeggen genoeg: 5 tot 10% van de arbeidsongevallen zijn een direct gevolg van een matige of slechte beheersing van de taal. Als je de veiligheidsinstructies niet goed kunt lezen, is het vaak moeilijker om ze te begrijpen en ben je extra kwetsbaar.

Veilig werken voor iedereen

Aandacht voor veiligheid is voor iedereen van groot belang. Voor praktisch opgeleiden is er op dit moment geen methode voorhanden die voldoende aansluiting biedt tussen de huidige en toekomstige  leer-werksituatie. Het is belangrijk dat medewerkers, óók moeilijk lerenden en laagtaalvaardigen, in een vroeg stadium instructie krijgen over veiligheid. En nog belangrijker: dat er vooral naar gedrag en bewustwording wordt gekeken. Met de opleiding ‘Start, Werk & Blijf veilig’ wordt door middel van een e-learningsysteem lesstof op het niveau van de kandidaat aangeboden en getoetst. Daarop aansluitend kan men als het toch nog nodig is, de vervolgstap naar SWB-VCA maken. 

Ter vergelijking

SWB en VCA voor laagtaalvaardigen

VCA- B originele tekst

De werknemer heeft naast de bovengenoemde verplichtingen ook bepaalde rechten, zoals het recht op een veilige en gezonde werkomgeving, opleiding en informatie. Indien de technische kennis en/of middelen ontbreken om zelf passende maatregelen te treffen, bestaat er altijd nog het ‘recht op werkonderbreking’. Dit recht houdt in dat een werknemer de bevoegdheid heeft het werk te onderbreken als er naar zijn oordeel direct ernstig gevaar bestaat voor personen. Dat gevaar moet dan wel zó dreigend zijn dat niet gewacht kan worden op het ingrijpen van de leidinggevende of inspecteur van de I-SZW. De voorgenomen werkonderbreking moet uiteraard wel onmiddellijk gemeld worden aan de leidinggevende.


SWB en VCA voor laagtaalvaardigen

SWB- VCA

De werknemer heeft ook rechten, bijvoorbeeld het recht op een veilige en gezonde werkvloer, opleiding en informatie.

De kennis van werknemers moet genoeg zijn om veilig en gezond te werken. Ook moet de werkgever zorgen voor de juiste hulpmiddelen, bijvoorbeeld werkkleding en beveiliging van machines. Als de kennis en/of de hulpmiddelen niet goed genoeg zijn, hebben werknemers het recht op werkonderbreking. Als een werknemer denkt dat er een direct, ernstig gevaar voor andere werknemers op de werkvloer is, mag hij tijdelijk stoppen met werken. De situatie moet dan zo gevaarlijk zijn dat je niet kan wachten op een leidinggevende of de inspecteur van de I-SWZ. De werkonderbreking moet wel meteen worden doorgegeven aan de leidinggevende.


De oplossing: SWB VCA

SWB heeft in een elektronische leeromgeving een VCA-B module ontwikkeld waarbij de lesstof aansluit bij de leerstijl en het leervermogen van onze doelgroepen. De stof is geordend en gebaseerd op de laatste eindtermen van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid te weten SSVV. De methode is volledig online te volgen en wordt ondersteund met (praktische) lessen.

SWB en VCA voor laagtaalvaardigen

Kunnen wij u helpen?

Regelmatig vragen klanten ons om aan te schuivven bij de opdrachtgevers om de oplossing voor onze doelgroep te verduidelijken. Met alle plezier helpen wij u!