Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

Over Eerlijk, gezond en veilig werk

De minister stelt € 600.000 beschikbaar voor projecten die zijn gericht op preventieve activiteiten die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werken en projecten die zien op het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werken. Ons oplossingen Start en Werk veilig lenen zich  voor deze subsidieregeling hiervoor. Ook kan Blijf veilig voor de borging van veilig werken worden ingezet.

Het ministerie van SZW is in 2018 gestart met het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Dit programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers; groot, klein en binnen elke branche. Goed werkgeverschap houdt in dat werkgevers zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bijvoorbeeld door alle werknemers in het bedrijf van de juiste beloning te voorzien en door te zorgen voor een veilige werkplek, waar werknemers zonder gezondheidsschade kunnen werken. Dit is in het belang van zowel werknemers als werkgevers: goed werk, werkt goed!

Middels het programma wordt beoogd het eigen initiatief in sectoren, brancheorganisaties en bedrijven te bevorderen om vanuit goed werkgeverschap te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk. Streven is daarnaast om met dit programma behalve bij werkgevers ook meer bewustwording te creëren bij en voor specifieke doelgroepen werkenden ten aanzien van de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk. Gedacht kan worden aan doelgroepen als arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers.

Om de uitwerking van initiatieven ter bevordering van eerlijk, gezond en veilig werk in sectoren en branches te stimuleren is in het jaar 2019 in totaal € 600.000 via een subsidieregeling aan subsidie beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 17 juni t/m 31 juli 2019

Meer informatie over het programma vindt u op het arboportaal: https://www.arboportaal.nl/campagnes/eerlijk-gezond-veilig-werk

Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.

  • De subsidie is bedoeld voor projecten die zijn gericht op preventieve activiteiten die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werken en projecten die zien op het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werken.
  • Aanvragers zijn werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, al dan niet gezamenlijk, een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds of een rechtspersoon zonder winstoogmerk die ingeschreven is in het handelsregister, genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 en die namens een of meer sectoren dan wel een of meer branches een subsidie aanvraagt op grond van deze regeling.
  • Het doel van deze regeling is om met financiële ondersteuning projecten mogelijk te maken die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen.
  • Per aanvraag kan een organisatie minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,- subsidie aanvragen. Meerdere aanvragen per aanvrager is mogelijk tot een maximum van €100.000,-.
  • Aanvragers dragen de kosten voor het opstellen van de aanvraag en alle andere kosten die niet direct met het realiseren van het product of de dienst verband houden.
  • De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt in beginsel 50 procent van de subsidiabele kosten. Indien het project zowel is gericht op gezond en veilig werk als op ook eerlijk werk wordt het percentage verhoogd naar 80%.
  • De projectperiode bedraagt maximaal 18 aaneengesloten maanden. Projecten moeten binnen twee maanden na toekenning starten.

De opening van het aanvraagtijdvak staat gepland op 17 juni 2019, 09:00 uur en de sluiting is op 31 juli 2019, 17:00 uur.

Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via subsidieregelingEGVW@minszw.nl . De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Ga direct naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door te klikken op button 'ga verder' wordt u direct doorgestuurd naar de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier kunt u alle informatie over de subsidieregeling vinden.

< >